NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty i Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn – etap I”

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2023 r. godz. 11.45.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty i Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn – etap I””. Wykonawca może złożyć ofertę również w postaci elektronicznej na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl (szczegóły w Specyfikacji Warunków Zamówienia). 

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.06.2023 r. godz. 12.15.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2023 r. godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.