NUMER ALARMOWY

E-BOK

Taryfa

Strefa klienta

Taryfa

TARYFA ZA WODĘ  I ŚCIEKI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RASZYN

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN SP. z o.o. informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, – organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.070.1.134A.12.2019 z dnia 4 listopada 2018 r., ogłoszoną w dniu 28.11.2019 r. na stronie internetowej www.wodypolskie.bip.pl, zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Raszyn.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 06.12.2019 r.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od 06.12.2019 r. do 06.12.2022 r.

Tabela 1.  Zestawienie cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

                 TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

                    RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT

                                  CENA I STAWKA W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

                                 CENA I STAWKA W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

                           CENA I STAWKA W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

 

 

GRUPA I

(TGO 1)

Cena usługi dostarczenia wody (zł/m3)

                                 3,19 zł netto

 3,45 zł brutto

                              3,18 zł netto

  3,43 zł brutto

                             3,20 zł netto

  3,46 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 miesiące)

                              6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                                6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                       6,00 zł netto

  6,48 zł brutto

 

 

 

GRUPA II

(TGO 2)

Cena usługi dostarczenia wody (zł/m3)

 

                               3,40 zł netto

   3,67 zł brutto

                              3,38 zł netto

   3,65 zł brutto

                           3,40 zł netto

   3,67 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 miesiące)

                             6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                              6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                          6,00 zł netto

   6,48zł brutto

Grupa I –Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno – bytowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w okresach 2 miesięcznych.

 Grupa II –Pozostali odbiorcy, w tym ppoż, tj. odbiorcy prowadzący działalność przemysłową, handlową, składową, transportową lub usługową, dla których jednym z powodów poboru wody jest wykorzystywanie jej szeroko rozumianych celów gospodarczych, produkcyjnych lub technologicznych, jak również jednostki administracji publicznej, opieki zdrowotnej, do celów robót budowlanych, jak również odbiorców zgodnie z art. 22 ustawy oraz pozostali niewymienieni w innych grupach taryfowych rozliczania na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w okresach 2 miesięcznych.

Tabela 2.  Zestawienie cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

                  TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

                       RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT

                                 CENA I STAWKA W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

                                  CENA I STAWKA W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

                          CENA I STAWKA W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA

 

 

GRUPA I

(TGO 1)

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

                                  5,58 zł netto

6,03 zł brutto

                                           5,61 zł netto

  6,06 zł brutto

                              5,67 zł netto

  6,12 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 miesiące)

                                       6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                                    6,00 zł netto

   6,48 zł brutto

                                6,00 zł netto

  6,48 zł brutto

 

 

 

GRUPA II

(TGO 2)

Cena usługi odprowadzenia ścieków (zł/m3)

                                         5,82 zł netto

   6,29 zł brutto

                                   5,85 zł netto

   6,32 zł brutto

                                     5,90 zł netto

   6,37 zł brutto

Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/2 miesiące)

                                        6,00 zł netto

  6,48 zł brutto

                                         6,00 zł netto

  6,48 zł brutto

                                     6,00 zł netto

  6,48zł brutto

Grupa I -Gospodarstwa domowe odprowadzające  ścieki komunalne do gminnych urządzeń kanalizacyjnych rozliczane na podstawie wodomierza w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Grupa II – PHU i inni  czyli zakłady przemysłowe oraz odbiorcy usług prowadzący szeroko rozumianą działalność gospodarczą i inne podmioty nie wymienione w grupie I rozliczani na podstawie wodomierza, w 2 miesięcznych okresach rozliczeniowych.

OPŁATY NALICZANE ZA PRZEKROCZENIE WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą (TGO 2), za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Raszyn  uznaje się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonej w indywidualnej umowie na odbiór ścieków komunalnych. 

Wysokość opłaty za przekroczenie ustala się jako stopień przekroczenia (kg), wyrażony jako ładunek zanieczyszczeń ponadnormatywnych wprowadzonych do kanalizacji w okresie obliczeniowym niespełniających warunków dopuszczalnych.

Stawka opłaty dodatkowej za wprowadzenie ładunku ponadnormatywnego ustalona została na podstawie ceny taryfowej za 1 m3 ścieków wprowadzonych do kanalizacji o określonych parametrach dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń; cena taryfowa w przeliczeniu na 1 kg wskaźnika zanieczyszczeń.

Do stawek opłat określonych powyżej  dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Wysokość opłaty dodatkowej ustala się wg obliczeń :

Sd – stężenie dopuszczalne [mg/l]

Łd– ładunek dopuszczalny [kg] – ilość substancji w 1 m3 ścieku

k – współczynnik przeliczeniowy z m3 na 1kg; równoważna objętości ścieku dla 1 kg substancji, wyrażona w wartości liczbowej; k = 100/ Łd [%]

Oj– jednostkowa opłata dodatkowa za 1kg substancji przekroczonej; iloczyn współczynnika k i stawki opłaty taryfowej [zł netto]

            Oj= k * cena taryfowa

Op – opłata dodatkowa za przekroczenie [zł netto]

            Op = Ojp

gdzie,

Łp – ponad normatywny ładunek zanieczyszczeń [kg]

                                                Łp = (Sp-Sd) * V /100

Sp – stężenie wskaźnika, określone na podstawie pomiarów [mg/l]

Sd – dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń [mg/l]

V– ilość ścieków odprowadzona w okresie obliczeniowym, w którym stwierdzono przekroczenie [m3]

Opisana opłata wnoszona jest w przypadku przekroczenia zawartości limitowanych wskazanych w taryfie zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. Jest ona naliczana poza (obok) podstawową opłatą za świadczoną usługę odprowadzania ścieków, a nie w jej miejsce.

Ustala się następujące dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych gminy Raszyn.

Lp.

Wskaźnik zanieczyszczeń

Jednostka stężenia

Stężenie dopuszczalne

1.

Temperatura

ºC

35

2.

pH

6-5 – 9,5 LUB 8 – 10, 5 w przypadku cyjanków i siarczanów

3.

Zawiesiny ogólne

mg/l

570

4.

ChZTcr

mgO2/l

1500

5.

BZT5

mgO2/l

750

6.

Ogólny węgiel organiczny

mgC/l

280

7.

Azot amonowy

mgNNH4/l

200

 8.

Fosfor ogólny

mgP/l

15,0

 

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń stosowane będą zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym zakładu oraz załącznikiem do Rozporządzenia MB z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016 poz. 1757).

 

Zasady ustalania wysokości opłaty dodatkowej za przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Usługodawcy :

  1. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w dostarczanych ściekach stanowią uśrednione wyniki pobranych prób ściekowych przez służby laboratoryjne odbiorców ścieków. Pobór ścieków do kontroli ich jakości odbywa się z wylotu przykanalika Usługobiorcy do kanalizacji gminnej.
  2. Analizy laboratoryjne ścieków wykonane przez służby odbiorców ścieków ( Usługodawcy), są podstawą do naliczania dodatkowych opłat za przekroczenie najwyższych dopuszczalnych wskaźników określonych w załączniku do umowy.
  3. Częstotliwość poboru ścieków do analizy ustala się nie mniej niż dwa razy w roku.
  4. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wskaźników jakości ścieków, dostawca ścieków zostanie obciążony kosztami wykonania analiz laboratoryjnych ścieków.
  5. Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca powtarza badanie jakości ścieków odprowadzonych do sieci gminnej. Wynik pozytywny tego badania przerwa okres naliczania opłaty dodatkowej.
  6. Przekroczenie wskaźnika pH powyżej lub poniżej normy, oraz jakości ścieków powyżej wskaźnika dopuszczalnego, może powodować zablokowanie dopływu ścieków z przykanalika Usługobiorcy i wypowiedzenie umowy o odbiór ścieków.
  7. Opłata dodatkowa za przekroczenie jakości dopuszczalnej dostarczanych ścieków naliczana jest od stawki najwyższego wskaźnika ujętego w tablicy i ilości tak obciążonych ścieków odprowadzonych do sieci gminnej. Wyniki badań laboratoryjnych jakości ścieków będą dostarczane Usługobiorcy wraz z fakturą.
  8. Opłata netto zapłaty za odprowadzanie ścieków w celu ich oczyszczenia liczona jest wg ww. formuły.