NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zawarcie umowy

Strefa klienta

Zawarcie umowy

Osoba fizyczna:
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.
Osoba prawna:
 • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
 • decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości (o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);
 • protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości;
 • numer NIP;
 • numer REGON;
 •  wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę w imieniu Odbiorcy Usług.