NUMER ALARMOWY

E-BOK

Woda bezpowrotnie zużyta

Strefa klienta

Woda bezpowrotnie zużyta

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. niniejszym informuje, iż ze względu na aktualną zdolność produkcyjną eksploatowanych ujęć wody oraz ustalone zasoby pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód podziemnych, dużymi rozbiorami jak i przeciążeniami sieci zbliżającymi się do ograniczeń ustalonych pozwoleń wodnoprawnych, w  hwili obecnej istnieją ograniczone możliwości na wydawanie pozwoleń, na dostawę wody gminnymi urządzeniami wodociągowymi, innych niż na cele socjalno-bytowe.

W związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w pierwszej kolejności  do obowiązku Przedsiębiorstwa należy zapewnienie ciągłości dostaw wody o prawidłowych parametrach jakościowych i ilościowych dla potrzeb socjalno-bytowych.

Apelujemy i zachęcamy do stosowania rozwiązań ekologicznych dla potrzeb wody bezpowrotnie zużytej wykorzystywanej głównie do podlewania zieleni, polegających na retencji wody deszczowej i jej efektywnem stosowaniu. Przyczynimy się tym do oszczędzania cennych zasobów wody uzdatnionej, przeznaczonej do spożycia i pielęgnacji.

Mamy nadzieję, że sytuacja z ograniczoną ilością wody ulegnie poprawie po oddaniu do użytkowania nowego ujęcia wody w Ładach przy ulicy Miklaszewskiego lecz nadal kwestia wykorzystania wody uzdatnionej do podlewania zieleni będzie aktualna i to niezależnie czy będzie rozliczana przez licznik główny czy podlicznik.

 Informujemy, że w przedsiębiorstwie stosujemy ujednolicony system odczytu zdalnego wskazań wszystkich wodomierzy oparty o konkretne rozwiązanie techniczne. Dlatego każdy nowy wodomierz w systemie powinien być sprzężony z dedykowaną do niego nakładką do odczytu zdalnego. Te prace zostały opisane w nowym cenniku usług dostępnym na naszej stronie www.ekoraszyn.pl.

Jednocześnie prosimy pamiętać, że konieczność nabycia wodomierzy z ważną cechą legalizacyjną  i ich wymiana oraz plombowanie obciąża odbiorcę usług.

Zachęcamy aby, przed podjęciem decyzji porównać koszty zakupu, montażu i wymian legalizacyjnych w stosunku do kosztu ewentualnych opłat za ścieki.