NUMER ALARMOWY

E-BOK

Deklaracja dostępności

O firmie

Deklaracja dostępności

RASZYN 1.03.2021r

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. . w Raszynie.

Data publikacji strony internetowej: ……………..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: ……………….

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email  ekoraszyn@ekoraszyn.pl, tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o.

– Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Unii Europejskiej.

– Wejście do Biura Obsługi Klienta znajduje się na parterze (dostęp bez barier architektonicznych).  Do wejścia dla pracowników na 1 piętrze prowadzą schody wewnętrzne.

– Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

– Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

– Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

– W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

– W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

– Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

We wszystkich sprawach związanych z dostępnością prosimy o kontakt z Zespołem ds. dostępności pod adresem email: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

Prezes G.P.K. EKO-RASZYN SP. Z O.O.

Mirosław Chmielewski

Do pobrania:

Raport o stanie zapewnienia dostępności