NUMER ALARMOWY

E-BOK

Oczyszczalnia

Ścieki

Oczyszczalnia ścieków w Falentach

Rozbudowana i zmodernizowana w latach 2006-2008 do przepustowości:

Qdśr = 4500 m3/d Qhśr = 281 m3/h
Qdmax= 6750 m3/d Qhmax= 563 m3/h

Równoważna ilość mieszkańców dla okresu docelowego RLM = 38 250

W 2019 r. doprowadzono kanalizacją do oczyszczalni ścieków średnio ok. 4 676 m3/d ścieków komunalnych. Ilość ścieków dowożonych beczkowozami wynosiła średnio ok. 195 m3/d.

Technologia oczyszczania ścieków – biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów.
Metoda oczyszczania ścieków – osad czynny.
Rodzaj wspomagania oczyszczania ścieków – siarczan żelazowy PIX 113.
Rodzaj oczyszczanych ścieków – komunalne, technologiczne, opadowe.

Stacja zlewna ENKO, piaskownik wirowy, separator piasku, dwa zbiorniki uśredniające ścieki z szamb, filtr odorów, krata koszowa, dwie pompownie ścieków, dwie stacje mechanicznego oczyszczania ścieków Ro5, płuczka piasku, zbiornik Klarblok, reaktor biologiczny, reaktor biologiczny Carrousel, cztery osadniki wtórne, zagęszczacz osadu, dwie pompownie osadu recyrkulowanego i nadmiernego, instalacja dozowania PIX lub PAX, dwa zbiorniki retencyjne ścieków oczyszczonych, hale odwadniania i higienizacji osadów ściekowych, dwie hale składowe osadów ściekowych, filtry odorów, kanał ścieków oczyszczonych, pomiar ilości ścieków – zwężka Venturiego.

Stacja odwadniania osadów ściekowych: prasa taśmowa, hydrofor do ścieków oczyszczonych, filtr ścieków oczyszczonych, pompa osadu, instalacja flokulanta. Stacja higienizacji osadów ściekowych: silos na wapno palone, instalacja do higienizacji, przyczepy, ciągnik rolniczy, dwie zadaszone hale tymczasowego składania osadów ściekowych, trzy filtry odorów.

Budynek obsługi (sterownia, laboratorium, warsztat, kotłownia olejowa, garaż oraz pomieszczenia socjalne ), budynek stacji transformatorowej z rozdzielną elektryczną, agregat prądotwórczy, poletka ociekowe części pływających.

Efekt oczyszczania ścieków, jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika – rów melioracyjny R -36 („C”) rzeka Raszynka

Średnie stężenie w ściekach surowych i oczyszczonych w 2019 roku:

Wskaźnikścieki suroweścieki oczyszczoneredukcja zanieczyszczeń w %
BZT5 g O2/m34123,099,3
Zawiesina ogólna g/m374310,698,6
ChZT g O2/m3115237,096,8
Azot ogólny g N/m392,89,290,0
Fosfor ogólny g P/m317,30,497,7