NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na : „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 
05-090 Raszyn,  w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05 NIE OTWIERAĆ PRZED 25.10.2023 r. godz. 13.00,

w terminie do dnia 25.10.2023 r. godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2023 r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.