NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty i Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn – etap I”

Termin składania ofert upływa dnia 08.03.2023 r. godz. 9.00.
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty i Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn – etap I””  NIE OTWIERAĆ PRZED 08.03.2023 r. godz. 9.30,
w terminie do dnia 08.03.2023 r. godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2023 r. godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.