NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie eksploatacyjnego otworu wiertniczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zastępczego eksploatacyjnego otworu wiertniczego ST. 1 A dla ujęcia wód podziemnych z utworów plejstoceńskich w Sękocinie Nowym przy u. Sadowej:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat – pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” WYKONANIE ZASTĘPCZEGO EKSPLOATACYJNEGO OTWORU WIERTNICZEGO ST. 1 A DLA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW PLEJSTOCEŃSKICH W SĘKOCINIE NOWYM PRZY UL. SADOWEJ” w terminie do dnia 21 lipca 2020 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Dokumentacia techniczna

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 663 412 414 Pan Grzegorz Janicki lub 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.