NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 w ulicy Droga Hrabska

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 w ul. Droga Hrabska na terenie Gminy Raszyn.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem „wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 w ul. Droga Hrabska na terenie Gminy Raszyn” w terminie do dnia 30 listopada 2021 roku do godziny 9:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 3 – wykaz osób, wykaz usług

Załącznik nr 4 – zobowiązania innego podmiotu

Załącznik nr 5 – projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 – mapa poglądowa

Formularz ofertowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 701 78 74 – Pan Adam Bajena, oraz (22) 701 78 03 Pani Dorota Czajkowska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00