NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000296152, REGON 141211087, NIP 534-23-75-579, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 21 marca 2022 roku.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Ogłoszenia Ofertowego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 52 lub (22) 716 32 54 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 14:00.

Zainteresowani proszeni są o złożenie ofert z dopiskiem ” OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” w terminie do dnia 18 lutego 2022 roku do godziny 14:00 w jednej z dowolnych form:

1. osobiście w zabezpieczonej kopercie w siedzibie Spólki przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie

2. pocztą na adres: Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn.

3. elektronicznie na adres: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego