NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2012 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2012 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 29 marca 2013 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” w terminie do dnia 12 grudnia 2012 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego