NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) – zmiana w treści SWZ

ZMIANA NR 1 W TREŚCI SWZ

W związku z wpłynięciem pytań związanych z treścią SWZ a dotyczących postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert zmieniając treść SWZ, w brzmieniu:

W rozdziale XII SWZ – część 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, w Biurze Obsługi Klienta – lokal nr 3 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11 czerwca 2021 roku do godziny 12:00

b) ust 7 otrzymuje brzmienie:

7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN spółka z o.o.

ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

……………………………………………………………………………………

nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE POD NAZWĄ

„dostawa technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego”

Nie otwierać przed 11 czerwca 2021 roku, godzina 12:00