NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu furgon

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę samochodu dostawczego typu Furgon:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat – pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU FURGON” w terminie do dnia 10 marca 2017 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 728 354 414 – Pan Marek Juchniewicz, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 do 14:00, piątek w godzinach od 9:00 do 13:00