NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchawy śrubowej napowietrzającej reaktor biologiczny

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchawy śrubowej napowietrzającej reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem „dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy śrubowej napowietrzającej reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach” w terminie do dnia 11 kwietnia 2022 roku do godziny 9:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 – Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 336 564 Pani Sylwia Chmielewska, w poniedziałek w godzinach 8:00-18:00, od wtorku do czwartku w godzinach 8:00-16:00, w piątek w godzinach 8:00-14:00