NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ciągnika rolniczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę ciągnika rolniczego:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat – pokój 0.03 (parter), pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO” w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku do godziny 10:30. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 715 66 11 – Pani Marta Kowalska, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00