NUMER ALARMOWY

E-BOK

„Załadunek, transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu:19 08 05”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert  na: „Załadunek, transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,  w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Załadunek i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu:19 08 05” NIE OTWIERAĆ PRZED 11.05.2023 r. godz. 13.30,

w terminie do dnia 11.05.2023 r. godz. 13.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2023 r. o godz. 13.30, w siedzibie Zamawiającego.