NUMER ALARMOWY

E-BOK

„Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert  na „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2023 r. godz. 13.00

Oferty należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,  w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2023 r. godz. 13.00,

w terminie do dnia 15.05.2023 r. godz. 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. godz. 13.00,w siedzibie Zamawiającego.