NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w miejscowości Łady”

Protokół z wyboru oferty

Protokół z otwarcia ofert

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • Firmę Dacol Zdzisław Mycka – 28-100 Busko Zdrój, ul. Sikorskiego 21/28