NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 podjęła uchwałę nr 8/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku na podstawie której dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • PTE-PROFIT Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. E.Horbaczewskiego 7 lok. 10

Uchwała nr 8/2021