NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w wyniku powtórnej oceny ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie  o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 złożoną przez:

  • Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29 lok. 3

Uchwała nr 2/2020