NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,  w wyniku powtórnej oceny ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 złożoną przez:

  • KPW AUDYTOR Spółka z o.o. z siedzibą ul. Tymienieckiego 25C/ 410, 90-350 Warszawa.

Uchwała nr 3/2019