NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na odbiór, transport i odzysk odpadów oznaczonych kodami 19 08 01 i 10 08 02

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na odbiór, transport i odzysk odpadów oznaczonych kodami 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w m. Falenty gm. Raszyn. dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • Konsorcjum firm – Novum s.c., Eko-Erde Sp. z o.o. 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty