NUMER ALARMOWY

E-BOK

Uzupełnienie zapytania ofertowego na dostawę agregatu prądotwórczego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie:

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

– Zamawiający wymaga, aby podstawowe elementy agregatu prądotwórczego – silnik spalinowy oraz prądnica były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub USA. Prosimy o załączenie stosownych certyfikatów do oferty.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” DOSTAWA STACJONARNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SUW UNII EUROPEJSKIEJ W RASZYNIE” w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uzupełnienie zapytania ofertowego

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 – Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00