NUMER ALARMOWY

E-BOK

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w m. Łady”

Zamawiający unieważnia postępowanie na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w m. Łady” ponieważ cena złożonej oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.