NUMER ALARMOWY

E-BOK

Unieważnienie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 w ulicy Droga Hrabska

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 w ul. Droga Hrabska na terenie Gminy Raszyn.

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu Zamawiającego. Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa środki, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty

Unieważnienie postępowania