NUMER ALARMOWY

E-BOK

Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarzadzanie Firmą.

Znak sprawy: 1/DFK/2022

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

I. Zamawiający:  Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: 05-090 Raszyn, u./ Unii Europejskiej 3

tel. 22 716 32 60, mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na :

Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Firmą (zwanego dalej ZSI) zgodnie z niżej wymienionym opisem:

 1. Dostawa i instalacja oprogramowania ZSI
 2. Udzielenie bezterminowej licencji na użytkowanie oprogramowania ZSI
 3. Dostawa i instalacja komercyjnego serwera baz danych SQL oraz bezterminowej licencji na 24 użytkowników

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Wymagania w zakresie funkcjonalności ZSI
 2. Finanse i Księgowość
 3. Ewidencja Majątku
 4. Gospodarka Magazynowa
 5. Moduł Bilingowy
 6. E-BOK
 7. Obieg Dokumentów
 8. Zamawiający dopuszcza inną od powyższej organizację ZSI tzn. inne nazewnictwo, zawarcie wymagań funkcjonalnych w innym podsytemie/module/obszarze niż opisał to Zamawiający. W takim przypadku Wykonawca zapewni, że dostarczone podsystemy/moduły/obszary spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zakresie szczegółowym i funkcjonalnym Zintegrowanego Systemu Informatycznego, przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
 9. Wymagania w zakresie bazy danych i środowiska systemowego ZSI
 10. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sytemu oprogramowanie bazodanowe zwane serwerem bazy danych.
 11. Serwer bazy danych i aplikacja musi być zainstalowane na systemie operacyjnym MS Windows Server 2019 lub nowszym.
 12. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi Zamawiającemu minimalne parametry techniczne serwera na którym zostanie zainstalowany system ZSI. Zakup serwera o podanych w ofercie parametrach leży w gestii Zamawiającego.
 13. Moduł e-BOK będzie uruchomiony na usłudze IIS na serwerze Wykonawcy. Połączenie serwera e-BOK Wykonawcy z serwerem ZSI musi zapewniać poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Minimalne wymagania co do połączenia, to użycie protokołu sieciowego SSL-5.
 14. Serwer bazy danych powinien być rozwiązaniem komercyjnym w najnowszej dostępnej wersji.
 15. Zamawiający wymaga rozwiązania opartego o jeden transakcyjny, relacyjny serwer baz danych, zapewniający dostęp do danych przy użyciu zapytań języka SQL
 16. Wymaga się dostarczenie serwera baz danych przeznaczonego do użytkowania przez co najmniej 24 użytkowników jednocześnie.
 17. Wymagania w zakresie wdrożenia ZSI

Proces wdrożenia definiowany jest jako proces zawierający:

 • Analizę przedwdrożeniową.
 • Instalację i konfigurację serwera baz danych.
 • Instalację i konfigurację systemu ZSI
 • Przeniesienie danych z obecnie używanego przez Zamawiającego systemu ZSI
 • Szkolenie pracowników.
 • Szczegółowy opis funkcjonalny przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV –
 • Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty.

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 2. Minimalne parametry techniczne serwera, gwarantujące prawidłowe działanie systemu ZSI.
 3. Zasady stałej opieki nad proponowanym systemem ZSI, po zakończeniu okresu gwarancji, z podaniem zakresu działań i kosztów miesięcznej opłaty abonamentowej, na okres minimum 3 lat od zakończenia wdrożenia i upływu okresu gwarancji.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.


IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania  jest Pani / Pan  

Anna Wiernik i Zbigniew Kołowrotny

 • Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

 • złożyć w siedzibie Zamawiającego: 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Firmą  NIE OTWIERAĆ PRZED 27.05.2022 r.

w terminie do dnia 27.05.2022 , godz. 14.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny:

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto
  i brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą,  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis funkcjonalny ZSI
 2. Formularz ofertowo-cenowy
 3. Projekt umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Dot.: zapytania ofertowego na : Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzani nr 1/DFK/2022

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, by moduł E-BOK uruchomiony był na serwerze Wykonawcy. Sugerujemy tańsze rozwiązanie, by uruchomić go na tej samej maszynie, która będzie przeznaczona na serwer bazy danych. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze kosztowo, gdyż serwer należy wyposażyć jedynie w około 16GB RAM więcej, by stworzyć środowisko wirtualne i jako takie używać. Bezpieczeństwo także jest zapewnione poprzez rozdzielenie tych dwóch maszyn na poziomie kart sieciowych i strefy DMZ ustawianej na routerze Zamawiającego. Umieszczenie e-bok na serwerze Wykonawcy wiąże się ze stałymi miesięcznymi opłatami

w okresie wdrożenia. Dodatkowym argumentem takiego rozwiązania jest fakt posiadania słabego łącza przez Zamawiającego (podane w umowie par. 3 pkt. 5) dla celów synchronizacji danych ZSI z E-BOK może być niewystarczające i będzie się wiązać z podniesieniem tych parametrów. Drugą sugerowaną opcją jest zastosowanie drugiej maszyny fizycznej, której parametry Wykonawca poda zgodnie z wymaganiem przetargowym. Czy Zamawiający zaakceptuje instalację serwera E-BOK na tym samym (lub drugim niezależnym) serwerze co ZSI?

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Zamawiający nie zaakceptuje instalacji serwera E-BOK na tym samym serwerze co ZSI i podtrzymuje w całości warunki zawarte w przetargu.