NUMER ALARMOWY

E-BOK

Ogłoszenie o dialogu technicznym

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania wniosku o rozpoczęcie dialogu technicznego nr DT1/1/2020/DO :

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta – pokój 0.3, pisemnego wniosku, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem – „rozpoczęcie dialogu technicznego nr DT1/1/2020/DO” w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wariantowa koncepcja medernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach i pompowni „Stadionowa” w Raszynie

Plan sytuacyjny

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 313 178 Pani Dominika Hrynkiewicz, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.