NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Odbiór, transport i odzysk odpadów oznaczonych kodem:  19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w m. Falenty gm. Raszyn”

Termin składania ofert upływa dnia 11.01.2023 r. o godz.13.00

 

Oferty należy złożyć :

-w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w Sekretariacie – pokój nr 3 na parterze, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odbiór, transport i odzysk odpadów oznaczonych kodem: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Oczyszczalni Ścieków w m. Falenty gm. Raszyn”, NIE OTWIERAĆ PRZED 11.01.2023 r. godz. 13.00, 

-przesłać faksem na nr  22 716 32 61

-przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2023 r. o godz.13.00  w siedzibie Zamawiającego.

 

 

załącznik nr 1 -formularz cenowo-ofertowy

załącznik nr 2 – istotne postanowienia umowy

zapytanie ofertowe