NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Termin składania ofert upływa dnia 01.03.2023 r. godz. 14.00.

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”  NIE OTWIERAĆ PRZED 01.03.2023 r. godz. 14.00,

w terminie do dnia 01.03.2023 r. godz. 14.00.

-przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

w terminie do dnia 01.03.2023 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2023 r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.