NUMER ALARMOWY

E-BOK

„Dostawa wapna palonego, mielonego do oczyszczalni ścieków w Falentach, gmina Raszyn”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert  na „Dostawa wapna palonego, mielonego do oczyszczalni ścieków w Falentach, gmina Raszyn”

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2023 r. godz. 13.00

Oferty należy złożyć :

–  w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Dostawa wapna palonego, mielonego do oczyszczalni ścieków w Falentach.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2023 r. godz. 13.00,

w terminie do dnia 15.05.2023 r. godz. 13.00

– przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl   z dopiskiem

„Dostawa wapna palonego, mielonego do oczyszczalni ścieków w Falentach.”

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.05.2023 r. godz. 13.00,

w terminie do dnia 15.05.2023 r. godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2023 r. godz. 13.00,w siedzibie Zamawiającego.