NUMER ALARMOWY

E-BOK

  1. Zaopatrzenie w wodę.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Raszyn Sp. Z o. o. sukcesywnie stara się o zwiększenie ilości oraz jakości dostarczanej użytkownikom wody. Na początku roku ubiegłego przesiębiorstwo nabyło kompletną stację uzdatniania, od firmy prywatnej, położonej w Słominie przy ulicy Janczewickiej. W tym roku dokonano końcowego podłączenia sieci wodociągowej zaopatrującej wcześniej osiedle Sosnowa Dolina do wodociągu gminnego. Uzyskano też konieczne zezwolenia na zwiększone wydobycie zasobów wody z tego ujęcia. W tym roku oddano do użytku też nowy odwiert na terenie stacji uzdatniania w Sękocinie Nowym przy ulicy Leśnej. W stacji uzdatniania wody przy ulicy Stadionowej dokonano gruntownego przeglądu i przy okazji rutynowych działań wymieniono jedną z głównych pomp głębinowych. Zainstalowano w tej stacji nowoczesne lampy ultrafioletowe likwidujące ewentualne bakterie przed wprowadzeniem do sieci.

W okresie od połowy 2021 roku do września 2022 przygotowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na „odtworzenie” nieczynnej od roku 2018 stacji uzdatniania przy ulicy Miklaszewskiego w Ładach popularnie zwanym SUW Dawidy Bankowe. Istniejące tam zasoby czwartorzędowe wyczerpały się i podjęliśmy decyzję o odbudowie ujęcia z pokładów trzeciorzędowych, o wiele głębszych i zasobniejszych ale za to wymagających wyższych nakładów. Wszystkie prace przygotowawcze zajęły ponad rok ale już można rozpoczynać najważniejsze prace – odwierty które pokażą możliwości zaopatrzenia w wodę w tym miejscu w sposób empiryczny.

Innym sposobem na zaradzenie z występującymi w przeszłości brakami okresowymi wody było wdrożenie planu wykorzystania nieczynnych zbiorników retencyjnych przy stacji uzdatniania wody w Puchałach, które po kilku latach przestoju zostały wyczyszczone, odkażone i służą teraz jako retencja. Zostają napełniane w okresach o mniejszym zapotrzebowaniu, a oddają zapasy wody w okresach suszy i zwiększonego dziennego zapotrzebowania.

W planach jest docelowo wybudowanie kompletnej stacji uzdatniania wody na terenie SUW Słomin, tu posiadamy już projekt, oraz rozbudowa stacji pomp w SUW Janczewicka.

W zakresie zabezpieczenia zasobów wody planujemy budowę 5 nowych zbiorników retencyjnych przy stacjach w Słominie, Sękocinie i Ładach o łącznej pojemności ponad 1600 m3, które napełniane w dogodnych chwilach zabezpieczą nas przed niedoborami wody w szczytach odbioru i czasach posuchy.

W planach na przyszłość jest dobudowywanie nowych fragmentów sieci realizowane głównie przez samorząd oraz oczekiwane przez eksploatatora połączenie w pierścień Puchał z Grocholicami.

System przesyłu ścieków odebranych od mieszkańców to głównie rurociągi i przepompownie. W sytuacji w jakiej się znajdujemy związanej z boomem inwestycyjnym zostały obnażone słabe punkty sieci sanitarnej. Aby wyeliminować te „wąskie gardła” podjęliśmy prace projektowe celem zwiększenia możliwości bezawaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni. Jesteśmy na końcu projektowania „bypassu” w Drodze Hrabskiej na długości około 1 km umożliwiającego odbiór i przepływ ścieków z Dawid, Dawid Bankowych, Ład i Falent Nowych. W ulicy Opackiego jest projektowany nowy kolektor wraz z przepompownią, podobnie projekty na ukończeniu dotyczą przepompowni w ulicach Żródlanej, Leśnej, Sadowej i 6 Sierpnia. Wydaje się że wszystkie te zadania będą w zasięgu finansowych przygotowanych przez EKO realizowanych w porozumieniach z dużymi inwestorami i ze środków własnych przedsiębiorstwa.

W ślad za zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi kanalizacyjne na terenie aglomeracji Raszyn, a co za tym idzie większą ilość ścieków, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. od ponad trzech lat prowadzi działania inwestycyjne związane z zapewnieniem odpowiedniej przepustowości gminnej oczyszczalni ścieków, zarówno pod względem oczyszczanych ładunków zanieczyszczeń jak również jej przepustowości hydraulicznej. W pierwszej kolejności,  zakupiono opracowaną przez biuro projektowe, wariantową koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach i pompowni „Stadionowa” w Raszynie. Opracowanie to zawiera analizę stanu istniejącego oczyszczalni, prognozę wzrostu jej obciążenia na najbliższe 25 lat, jak również koncepcyjny projekt rozbudowy, oparty na  najlepszych pod względem technicznym i najbardziej ekonomicznych,  dostępnych technologiach, których realizacja pozwoli nie tylko na zagwarantowanie prawidłowego oczyszczania ścieków ale również na wymierne korzyści ekonomiczne, z których najistotniejszym jest odzysk energii w ilości ponad 1 mln kWh/rok. Wielkość oczyszczalni po rozbudowie wyrażona  Równoważną Liczbą Mieszkańców będzie wynosiła 61 900 (obecna wielkość oczyszczalni wyrażona RLM wynosi 38 250 ). W ramach zadania planuje się rozbudować pompownie zasilające oczyszczalnię, część mechaniczną, biologiczną oraz węzeł gospodarki osadowej oczyszczalni. Po rozbudowie oczyszczalnia będzie mogła oczyszczać maksymalnie na dobę 9 625 m3 ścieków.

W 2021 r. na oczyszczalni,  w ramach głównych remontów wymieniono dwie dmuchawy ( z czterech), zasilające reaktor biologiczny w tlen, na dużo sprawniejsze energetycznie, dmuchawy śrubowe. Nowe dmuchawy wytwarzają  o 50% więcej powietrza w jednostce czasu, przy jednoczesnym 40% zmniejszonym poborze  energii el. względem dmuchaw istniejących. Wymianę kolejnych dmuchaw planuje się na rok bieżący i następny.

Natomiast w ramach inwestycji  wybudowano instalację Grawimetrycznej Selekcji Osadu Czynnego. Technologia ta zwiększyła przepustowość biologiczną oczyszczalni ścieków dzięki selekcji ciężkiego osadu i zatrzymaniu cięższej biomasy w reaktorze. Przepustowość biologiczna oczyszczalni przy tej samej kubaturze obiektu, została zwiększona dwukrotnie. Inwestycja ta stanowi element docelowej strategii modernizacji oczyszczalni ścieków zawartej w koncepcji.

Realizacja pozostałych elementów związanych z rozbudową oczyszczalni, w tym przede wszystkim gospodarki osadowej, pozwalającej na odzysk energii ze ścieków, ze względu na wysokie koszty realizowana będzie przez Gminę Raszyn.