NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Sękocinie Nowym:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat – pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI 97/2 OBR. SĘKOCIN NOWY PRZY UL. LEŚNEJ” w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Zakres robót

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 – Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00