NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na załadunek i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem „Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05” w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 – Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 339 298 Pani Marta Kowalska-Kołtun, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00