NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2015 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 wraz z rzetelną opinią dotyczącą sytuacji majątkowej Spółki uwzględniającej wynik finansowy za 2015 rok.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 10 marca 2016 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem ” OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” w terminie do dnia 30 października 2015 roku do godziny 15:00. Za datę złożenia oferty uważa sie datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie bedą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego