NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC)

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC).

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem „dostawa technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego – nie otwierać przed 28 maja 2021 roku, godzina 12:30”  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

SWZ część I – instrukcja dla Wykonawców

SWZ część II – istotne postanowienia umowy

SWZ część III – opis przedmiotu zamówienia

Schemat technologiczny oczyszczalni

Załącznik nr 1 – przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – lista podmiotów

Załącznik nr 4 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 – wykaz informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 – Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 336 564 Pani Sylwia Chmielewska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00