NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na ”Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby zadania pod nazwą: Budowa SUW przy ul. Miklaszewskiego w m. Łady”

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z wyboru oferty