NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na dostawę i montaż lampy UV

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę i montaż lampy UV do dezynfekcji wody uzdatnionej dla SUW ul. Stadionowa w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  •  
    PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzyniu przy ul. Okrężnej 20

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty