NUMER ALARMOWY

E-BOK

„Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na: Załadunek, transport, zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05”

Ofertę cenową należy:

– złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,  w Sekretariacie – pokój nr 3, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Załadunek i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05” NIE OTWIERAĆ PRZED 27.02.2024 r. godz. 14.00,

w terminie do dnia 27.02.2024 r. godz. 14.00.

– przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl

z dopiskiem „Załadunek i transport ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05” NIE OTWIERAĆ PRZED 27.02.2024 r. godz. 14.00,

w terminie do dnia 27.02.2024 r. godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.