NUMER ALARMOWY

E-BOK

Dostawa (sprzedaż i transport) wraz z rozładunkiem do zbiornika na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Falenty gm. Raszyn siarczanu żelazowego PIX-113 w łącznej  maksymalnej ilości 160 Mg

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert  na „Dostawę (sprzedaż i transport) wraz z rozładunkiem do zbiornika na terenie Oczyszczalni Ścieków w m. Falenty gm. Raszyn siarczanu żelazowego PIX-113 w łącznej  maksymalnej ilości 160 Mg”

Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2023 r. godz. 13.30

Ofertę cenową należy:

–  złożyć w siedzibie Zamawiającego: przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w Sekretariacie – pokój nr 3 na parterze, w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Dostawa siarczanu żelazowego PIX -113”  

NIE OTWIERAĆ PRZED:  22.05.2023 r. godz. 13.30

w terminie do dnia 22.05.2023 r. godz. 13.30

przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ekoraszyn@ekoraszyn.pl z dopiskiem

 „Dostawa siarczanu żelazowego PIX -113”

NIE OTWIERAĆ PRZED22.05.2023 r. godz. 13.30

w terminie do dnia 22.05.2023 r. godz. 13.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2023 r. godz. 13.30 ,w siedzibie Zamawiającego.