NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Raszyn o wydaniu upoważnieniu dla,

Pana Łukasza Ruszczyka

do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób fizycznych lub prawnych, z którymi Eko-Raszyn zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Upoważnienie weszło w życie: 20.10.2023 r. i trwa do: 31.12.2024 r.